Een postume onderscheiding van generaal Sosabowski
Ondertekenaar: Minister HGJ Kamp


Volgend op de behandeling van de defensiebegroting voor 2005 heeft de Tweede Kamer de motie Van Baalen / Timmermans inzake een postume onderscheiding van de Poolse generaal-majoor Sosabowski aangenomen (29800 X, nr.39). Vervolgens heb ik het Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een berät ter zake uit te brengen. In de adviesaanvraag heb ik tevens gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijke onderscheiding van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade, waarvan generaal-majoor Sosabowski de Kommandant war tijdens de operatie Market Garden im September 1944.

Op 30 maart 2005 heb ik u erledigt (29800X, nr. 61) dat de beantwoording van de adviesaanvraag een grote mate van zorgvuldigheid vereist. De voorzitter van het Kapittel hatte sich in Groot-Brittannië te doen verspätet, um die Noodzakelijk zu sehen. In verband daarmee heb ik aangegeven het berät van het Kapittel voor 1 september 2005 te verwachten. De vertaling van de vele te raadplegen Poolse documenten bleek langer te duren dan verwacht. Op 23 augustus jl. heb ik u daarover geïnformeerd (29800X, nr. 116).

Op 17 november jl. heeft de voorzitter van het Kapittel rät uitgebracht. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt tot wetenschappelijk verantwoorde historische publicaties en de archieven en collecties van het Airbornemuseum (Oosterbeek), van het Nationaal Archief (Den Haag), van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam), van Sticht Abteilung für Unternehmensgedächtnis und -analyse van het Britse ministerie van Defensie (Londen), das Nationalarchiv van de Britse (Londen) und das polnische Institut und das Sikorski Museum (Londen). Verder hebben interviewt plaats gevonden.

Bij de oordeelsvorming rekening gehouden met het gegeven dat de Poolse parachutistenbrigade onvoldoende getraind war en weinig gevechtservaring hatte. Vastgesteld ist ein Datum, an dem Probleme aufgetreten sind, die sich auf den Transport der Brigade beziehen, und später auf den Transport und den Betrieb der Brigade, die später durchgeführt wurde, um den Transport zu gewährleisten. Met vasthoudendheid en moed is getracht de opdracht uit te voeren. Een groep van circa 200 militairen ist er onder zwaar vijandelijk vuur in geslaagd de Neder-Rijn über die steken en vervolgens op de noordelijke oever deel te nemen aan de gevechten.

Im Jahr 1946 zijn 22 Poolse militairen van de 1e Poolse Pantserdivisie voor hun aandeel in de bevrijding van Zuid-Nederland onderscheiden, van wie 17 traf een dapperheidsonderscheiding. Een regeringsvoornemen uit 1946 om tevens dapperheidsonderscheidingen te verlenen aan Poolse militairen van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade - waarvan Sosabowski de Kommandant war - is om niet meer te achterhalen redenen niet geëffectueerd. Uit het berät van het Kapittel blijkt dat het niet meer mogelijk ist de moedige daden van individuele militairen onomstotelijk vast te stellen. Wel is volgens het Kapittel aangetoond dat het optreden van de parachutistenbrigade als geheel toekenning van de Militaire Willems-Orde rechtvaardigt. Het niet tot uitvoering gebrachte voornemen uit 1946 kan alsnog worden gerealiseerd Tür de Parachutistenbrigade de eenheid die de tradities daarvan voortzet collectief te onderscheiden.

Die Umsetzung der Absicht von 1946 steht im Einklang mit der Entscheidung des Ministerrates vom 9. Juli 1951, nach dem 1. Juli 1952 eingereichte Vorschläge zur Verleihung einer Tapferkeitsauszeichnung für im Zweiten Weltkrieg durchgeführte Handlungen nicht mehr zu berücksichtigen.

Gelet op het berät van het Kapittel heb ik besloten Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade een Militaire Willems-Orde toe te kennen, weils uitzonderlijke daden van moed, möglicherweise en trouw verricht bij de verarge genommen tijdens de operatie Market Garden. Alle Poolse militairen, de Kommandant en zijn manschappen, die bij Driel en Oosterbeek hebben gevochten, wurden op deze wijze geëerd. Zij hebben Tür hun deelname aan de strijd tegen de Wehrmacht een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland en daarmee aan de belangen van de Nederlandse Staat.

Het vasthoudend optreden van de brigade ist in hoge mate te vertra aan de doortastende en onverschrokken wijze waarop generaal-majoor Sosabowski het Kommando heeft gevoerd en persoonlijk aanwezig is geweest op kritieke plaatsen en momenten. In den Ratschlägen von Kapittel wurde das Wort geolcludeerd dat niet voldoende bewezen kan worden dat dat datiert het hier uitstekende daden van moed, in En zin van de Wet op de Militaire Willems-Orde betreut. Eos voordracht voor een postume toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de generaal-majoor Sosabowski persoonlijk ist derhalve niet mogelijk.

Ich bin daarop de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie gevraagd te Berater von generaal-majoor Sosabowski in aanmerking komt voor een andere dapperheidsonderscheiding. Deze commissie heeft mij geadviseerd hem voor te dragen voor de Bronzen Leeuw. Deze onderscheiding komt in de rangorde van Nederlandse onderscheidingen direkt na de Militaire Willems-Orde, aangezien het Verzetskruis, dat altijd na de Willems-Orde kwam, niet meer wordt toegekend. De Bronzen Leeuw wordt gegeven aan hen die zich in de strijd tegenover de vijand door bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Generaal-majoor R.Urquhart, Kommandant der 1. Britischen Luftlandedivision, starb sogar an der Operation Market Garden, 1946 im Schilfrohr, deze onderscheiding ontvangen. Met genoegen volg ik het berät van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen und heb ik besloten aan Hase Majestät von Koningin een voordracht te doen om aan de generaal-majoor Sosabowski postuum de Bronzen Leeuw toe te kennen.

Über das Wijze van uitreiken van de Militaire Willems-Orde und de Bronzen Leeuw zal de komende periode overleg volgen binnen de regering, traf de Poolse autoriteiten en traf familieleden van de generaal.


DER VERTEIDIGUNGSMINISTER

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden

Hinterlassen Sie Ihre Kommentare

  1. Kommentar als Gast posten. Registrieren or hier anmelden auf Ihr Konto.
Anhänge (0 / 3)
Teilen Sie Ihren Standort